Gminne Przedszkole w Białobrzegach
Strona głowna  /  Procedury tr. wych
Procedury tr. wych

 

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

w Gminnym Przedszkolu w Białobrzegach

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowawczego dziecka, jego usprawnienie

i zwiększenie jego skuteczności w sytuacjach trudnych w Gminnym Przedszkolu w Białobrzegach

 

 1. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela wobec dziecka sprawiającego trudności wychowawcze

w Gminnym Przedszkolu w Białobrzegach

 

 1. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

 

 1. Opis procedury

 1. Nauczyciel w trakcie sytuacji niepożądanej związanej z niewłaściwym zachowaniem dziecka lub tuż po jej zakończeniu reaguje na nią natychmiast, informując dziecko, że określone zachowanie jest niewłaściwe.

 2. Nauczyciel podejmuje bezpośrednią rozmowę z rodzicami ( w sytuacji , kiedy dziecko odbierają osoby upoważnione, prosimy o kontakt z rodzicem dziecka) w celu przekazania informacji dotyczących nieprawidłowych zachowań dziecka, w dzienniku grupy sporządza notatkę z potwierdzeniem pisemnym rodzica.

 3. Jeżeli zdarzenie ma charakter incydentalny kontakt nauczyciela z rodzicami jest jednostkowy i następuje w relatywnie krótkim czasie od pojawienia się zachowania niepożądanego, np. tego samego dnia, w trakcie odbierania dziecka z przedszkola.

 4. Nauczyciel informuje rodziców o zdarzeniu i o perspektywie konsekwentnych reakcji na potencjalnie pojawiające się ponownie tego typu zachowania, zarówno w Przedszkolu (ze strony nauczyciela), jak i poza jego terenem (ze strony rodziców ).

 5. W przypadku powtarzających się nieprawidłowych zachowań dziecka informacja przekazywana jest zarówno rodzicom , jak i dyrektorowi Przedszkola.

 6. Jeżeli rodzice wyrazili zgodę, zachowanie dziecka podlega obserwacji psychologa. Ten formułuje środki zaradcze do dalszego postępowania.

 7. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w Przedszkolu jest zadaniem dyrektora Przedszkola. Może on do tych działań wyznaczyć inną osobę.

 8. Nauczyciel systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych realizowanych w Przedszkolu, o sukcesach i kłopotach ich dziecka, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzenia trudności, na jakie ono natrafia.

 9. Jeżeli rodzice nie wyrazili zgody na obserwację dziecka przez psychologa i nie podejmują współpracy z przedstawicielami Przedszkola, w razie trudności wychowawczych zagrażających bezpieczeństwu innych, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego problemu niewydolności wychowawczej rodziny.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w Przedszkolu została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

 2. Z procedurą zostali zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzice.( strona internetowa przedszkola)

 3. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .

 • Statut Gminnego Przedszkola w Białobrzegach

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04